תקנון הגרלת רכב – אנימלס ע"ר

1. מבוא ופרשנות:

1.1. תקנון זו נועד להסדיר את הכללים לפיהם תנוהל הגרלת פרס (להלן: "ההגרלה"), הנערכת על ידי עמותות אנימלס ע"ר שמספרה: 580242808 (להלן: "אנימלס" או "עורכת ההגרלה") והכל כפי שיפורט להלן:

1.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה, לרבות באתר האינטרנט של ההגרלה ו/או במדיה הכתובה או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.

1.3. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורך נוחות בלבד והוא מתייחס לנשים ולגברים כאחד. כמו כן השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים ולהיפך, הכל לפי הקשר הדברים והדבקם.

1.4. החוזה בדבר השתתפותו של המשתתף בהגרלה, ייחשב כנכרת בינו לבין עורכת ההגרלה בעת קליטת תשלום מלוא התמורה בגין כרטיס ההגרלה בידי עורכת ההגרלה. תנאיו של החוזה יהיו התנאים האמורים בתקנון זה בשלמותם, לרבות כל שינוי שיחול בו.

1.5. כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה .

2. הגדרות:

2.1. עורכת ההגרלה: אנימלס ע"ר, שמספרה: 580242808 מרח' החשמונאים 88, תל אביב, 6713305

2.2. ההגרלה: הגרלה הנערכת על ידי עורכת ההגרלה, בשיטה המאפשרת למשתתפים בהגרלה לעזור לעמותת אנימלס על ידי תרומה ועל הדרך להנות מהאפשרות לזכות בפרס, בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להיתר שניתן לעורכת ההגרלה על ידי מנכ"ל משרד האוצר בהתאם להסמכתו על ידי שר האוצר בתאריך 06/02/2022 אישור מספר: מנ 2022-387 .

2.3. המפקח: רו"ח דורון שטרוק, מרח' דרך מנחם בגין 52 (מגדל סונול), תל אביב.

2.4. תקופת ההגרלה: החל מיום 01/05/2022 ועד יום 01/07/2022.
על אף האמור לעיל, עורכת ההגרלה תהיה רשאית לקצר את תקופת ההגרלה ככל שהגיעה ליעד הגיוס המינימלי הקבוע בתקנון זה או לחילופין להאריך את תקופת ההגרלה, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובתנאים המפורטים להלן.

2.5. הזכאות להשתתף בהגרלה: זכאי להשתתף בהגרלה, כל מי שהינו בן 18 ומעלה, אשר רכש בפועל כרטיס הגרלה (אחד או יותר), באמצעות המערכת הממוחשבת באתר האינטרנט של ההגרלה, לאחר שהזין את כל פרטיו האישיים ואישר כי הוא מקבל על עצמו את כל תנאי תקנון זה.

2.6. פרטיו האישיים של המשתתף: שם ושם משפחה, מספר ת.ז., תאריך לידה, כתובת, מספר טלפון עדכני וכתובת דוא"ל על מנת שפרטים אלה ישמשו את עורכת ההגרלה בכדי לוודא כי המשתתף בהגרלה אכן מעל גיל 18 ועל מנת שיעלה בידי עורכת ההגרלה לאתר את הזוכה בהגרלה ולשלוח לו הודעה כך.

2.7. טופס הגרלה: טופס הגרלה/כרטיס הגרלה בסך של 250 ₪ , אשר מכיל מספר ייחודי, אשר הופק ונשלח למשתתף בהגרלה באמצעות דוא"ל מתוך המערכת הממוחשבת של עורכת ההגרלה ובו מפורטים כל פרטיו המזהים של המשתתף בהגרלה.

2.8. סה"כ טופסי הגרלה: סך כל טופסי ההגרלה/כרטיסי ההגרלה שיונפקו למשתתפי ההגרלה מוגבל ל – 8,000 כרטיסים.

2.9. הפרס: רכב אספנות מסוג אלפא ספיידר מספר רישוי: 90-373-68 שנת ייצור 1975, אשר יימסר ויועבר לבעלות הזוכה המאושר כפרס במסגרת ההגרלה, כשהוא נקי מכל עיקול ו/או שיעבוד, במצבו הפיזי והמכני הקיים ( AS-IS ).
הרכב הוערך על ידי שמאי רכב ושוויו בכסף נאמד בסך של 116,600 ₪.

2.10. אתר האינטרנט של ההגרלה: דף הבית של ההגרלה באתר האינטרנט שעורכת ההגרלה בכתובת : https://animals-now.org/raffle

3. הצהרה, התחייבות ואחריות המשתתף בהגרלה:

3.1. ידוע למשתתף כי עצם השתתפותו בהגרלה מהווה הסכמה לתקנון זה .

3.2. המשתתף מסכים כי כל תקלה, איחור וכדומה, שמקורם אינו תלוי בעורכת ההגרלה כגון: מלחמה, מבצע צבאי, שביתה, מגיפה, סגרים כתוצאה ממגיפת הקורונה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כל תקלה או איחור שמקורם בכוח עליון, שאינו בשליטת עורכת ההגרלה לא יחשבו כהפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה והמשתתף מסכים לפטור את עורכת ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעת מתקלה או איחור כאמור שמקורו באחד מהאירועים המנויים לעיל.

3.3. ההשתתפות בהגרלה מותנית בהסכמת המשתתף לתקנון ההגרלה, הקלדת פרטיו האישיים הנכונים והמלאים כהגדרתם לעיל, בטופס התרומה.

3.4. המשתתף יהיה רשאי (אך לא חייב) לתת את אישורו ואת הסכמתו להיכלל במאגר הדיוור של עורכת ההגרלה ושל עמותות נוספות שעוסקות במטרות של הצלה והגנה על בעלי חיים באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה והכל בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982.

4. המפקח:

4.1. כמפקח על ההגרלה ישמש רו"ח דורון שיטרוק, מדרך מנחם בגין 52 (מגדל סונול), תל אביב.

4.2. המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להבהרות במקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון, וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכי ההגרלה למשתתפים, לרבות הזוכה בהגרלה או לטוענים לזכייה.

4.3. החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה זו תהיה כפופה להוראות כל דין.

5. הגבלת השתתפות:

5.1. ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי, מנהלי ובני משפחותיהם הגרעיניות של עורכת ההגרלה ובכלל זה עמותות הקשורות לה ו/או על המפקח, משרד רו"ח ועורכי הדין המלווה ועובדיהם וכן של כל מי שסייע לעורכת ההגרלה בעריכת ההגרלה לרבות יועצים, פרסומאים, אנשי מחשוב וכיוב'.

6. השתתפות במבצע ההתרמה ובהגרלה:

6.1. על מנת להשתתף במבצע ההתרמה של עורכת ההגרלה ובהגרלת רכב הפרס, על המבקש להשתתף לרכוש כרטיס הגרלה (מינימום אחד או יותר) ולהירשם אצל עורכת ההגרלה כמשתתף בהגרלה וזאת באמצעות מילוי פרטיו האישיים המלאים והנכונים, פרטי כרטיס האשראי שלו וזאת באמצעות טופס הרשמה ייעודי באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה.

6.2. המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי מלאים, תקפים ונכונים לא יהיה המשתתף זכאי להשתתף בהגרלה.

6.3. ככל שעורכי ההגרלה יאשרו לבצע רכישת כרטיסי הגרלה גם באמצעות אפליקציית "ביט" או "פייבוקס" והתשלום יתבצע באמצעות האפליקציות הנ"ל, לא יידרש המשתתף למלא פרטי כרטיס אשראי כאמור.

6.4. כל כרטיס הגרלה שיירכש בפועל על ידי המשתתף, יזכה את המשתתף בזכות לקחת חלק בהגרלת רכב הפרס.

7. תנאי מתלה לקיום ההגרלה – הגעה ליעד גיוס מינימלי:

7.1. במידה ולא יעלה בידי עורכת ההגרלה למכור לפחות 4,000 כרטיסי הגרלה (להלן: "יעד הגיוס המינימלי"), תהיה רשאית עורכת ההגרלה להאריך את תקופת המבצע לתקופה של 30 ימים נוספים או לחילופין להחליט על ביטול ההגרלה.

7.2. במקרה שעורכת ההגרלה החליטה להאריך את מבצע הגיוס בתקופה של 30 ימים נוספים, תמסור על כך הודעה לכל רוכשי הכרטיסים באמצעות דוא"ל ו/או הודעת טקסט במסרון/ווצאפ ובנוסף תפרסם על כך הודעה באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה ובמקרה שכזה תתקיים ההגרלה ביום 01/08/2022.

7.3. במקרה שעורכת ההגרלה לא עמדה ביעד הגיוס המינימלי לקיום ההגרלה גם לאחר הארכה של 30 ימים הנוספים, תהיה עורכת ההגרלה רשאית להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אם לקיים את ההגרלה בכל זאת, בין כל משתתפי ההגרלה שרכשו כרטיסים בפועל או לבטל את ההגרלה.

7.4. היה ועורכת ההגרלה החליטה לבטל את ההגרלה, תישלח הודעה על כך לכל משתתפי ההגרלה שרכשו כרטיסים באמצעות דוא"ל ו/או הודעת טקסט במסרון/ווצאפ ובנוסף לכך ההודעה על ביטול ההגרלה תפורסם באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה.

7.5. במקרה של ביטול ההגרלה תשיב עורכת ההגרלה את כל הכספים שהתקבלו בפועל ממכירת כרטיסי ההגרלה בחזרה לרוכשי הכרטיסים.

7.6. החזר הכספים יתבצע באמצעות זיכוי לכרטיס האשראי שבו נרכש כרטיס ההגרלה ובמידה ועורכי ההגרלה אפשרו שימוש באפליקציית "ביט" או "פייבוקס" אזי, יתבצע הזיכוי (ככל והדבר יתאפשר) באמצעות האפליקציות הנ"ל ובמידה ולא יתאפשר באמצעות המחאה שתישלח לכתובת שאותה מסרו רוכשי הכרטיסים המשתתפים.

7.7. רוכשי כרטיסי הגרלה אשר יבקשו להשאיר את התרומה שהשיאו לפקודת עורכת ההגרלה ולא לקבל את ההחזר הכספי כתוצאה מביטול ההגרלה, יהיו רשאים לעשות כן ובלבד שמסרו לעורכת ההגרלה הודעה מפורשת, מראש ובכתב באמצעות דוא"ל, על רצונם שלא לקבל החזר כספי.

8. שיטת ההגרלה:

8.1. בהגרלה ישתתפו כל מי, שרכשו כרטיסים להגרלה ושילמו את תמורתם המלאה של הכרטיסים, מילאו את פרטיהם האישיים כהגדרתם לעיל, באמצעות המערכת הממוחשבת באתר האינטרנט של ההגרלה.

8.2. בכפוף לעמידת עורכת ההגרלה ביעד הגיוס המינימלי כמפורט בסע' 7.1 לעיל, ההגרלה תתבצע ביום 01/07/2022 כאמור לעיל.

8.3. הגיעה עורכת ההגרלה ליעד הגיוס המינימלי קודם לתם תקופת ההגרלה, תהיה עורכת ההגרלה רשאית להודיע על הקדמת ההגרלה ולקבוע מועד מוקדם יותר לקיומה.

8.4. ההגרלה תתבצע בנוכחות המפקח על ההגרלה.

8.5. ההגרלה תהיה ממוחשבת ותבוצע באמצעות תוכנה אשר תריץ את קובץ כלל משתתפי ההגרלה אשר נרשמו, רכשו כרטיסים, שילמו את תמורתם וטופס ההגרלה שלהם נשלח אליהם והתקבל אצלם ובמקביל נקלט במערכת הממוחשבת של עורכת ההגרלה.

8.6. המחשב יריץ את מספרי כרטיסי ההגרלה (מינימום 4,000 כרטיסים ועד 8,000 כרטיסים) ויעצור באופן אקראי על אחד ממספרי הכרטיסים שהונפקו בפועל לרוכשי ההגרלה. מספר כרטיס ההגרלה שיבחר על ידי המחשב יהיה המספר הזוכה ברכב הפרס.

8.7. לאחר ביצוע ההגרלה תיערך בדיקה על ידי מפקח ההגרלה לעניין זהות הזוכה ברכב הפרס בהתאם למספר הכרטיס הזוכה וכן שאותו משתתף שמספר הכרטיס שלו זכה בהגרלה אכן מילא טופס הגרלה תקין ושילם את תמורתו.

8.8. במידה וימצא כי טופס ההגרלה הזוכה איננו תקין או כי איננו עומד בתנאי תקנון זה או כי לא שולמה התמורה בגינו בפועל (כל התנאים במצטבר), תבוצע הגרלה נוספת באותו אופן במסגרתה ימצא זוכה אחר.

8.9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה שבו יעלה חשד כי נפל פגם ו/או חסר ו/או חוסר בהירות בטופס ההגרלה מכל סיבה הקשורה לתרמית ו/או מרמה, תהיה למפקח על ההגרלה הסמכות להכריע במחלוקת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

9. הפרס:

9.1. הפרס למשתתף הזוכה בהגרלה הוא: רכב אספנות מסוג אלפא ספיידר שנת ייצור 1975 מ.ר. 9037368 אשר יימסר לזוכה המאושר על ידי עורכת ההגרלה במצבו הפיזי והמכני (AS-IS) כשהוא נקי מכל חוב ו/או עיקול ו/או שיעבוד.

9.2. הזוכה מתחייב לשתף פעולה עם עורכת ההגרלה לשם קבלת הרכב והעברת הבעלות בו על שמו במשרד הרישוי.

9.3. הזוכה מתחייב לשאת בכל התשלומים הנובעים כתוצאה מהזכייה ברכב הפרס ומהעברת הבעלות ברכב הפרס על שמו של הזוכה כמפורט בתקנון זה להלן, לרבות בתשלומים עבור הובלת הרכב לחזקתו של הזוכה.

10. איתור הזוכה והענקת הפרס:

10.1. לאחר ביצוע ההגרלה ובחירת הכרטיס הזוכה באופן האמור לעיל, תפעל עורכת ההגרלה לאתר את הבעלים של הכרטיס הזוכה, בהתאם לפרטים האישיים שמסר לה המשתתף בהגרלה המצוינים בטופס ההגרלה שמולא על ידו.

10.2. עורכת ההגרלה תמסור הודעה למחזיק הכרטיס הזוכה באמצעות דוא"ל ו/או הודעת טקסט במסרון/ווצאפ ו/או באמצעות שיחת טלפון ובנוסף יפורסם מספר הכרטיס הזוכה בהגרלה באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה.

10.3. הליך הגרלת מספר הכרטיס הזוכה בהגרלה, יצולם ויפורסם באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה ובמדיות השונות, תוך שמירה על חסיון פרטיו האישיים של הזוכה בהגרלה.

לאחר הגרלת מספר הכרטיס הזוכה בהגרלה, תתקשר עורכת ההגרלה למחזיק הכרטיס הזוכה על מנת ליידע אותו טלפונית כי הכרטיס שברשותו/ה זכה ברכב הפרס (להלן: "שיחת ההודעה").
שיחת ההודעה תתועד ותצולם תוך הקפדה כי רק קולה של עורכת ההגרלה נשמע בשיחה וכי פרטיו האישיים של הזוכה נשארים חסויים.

10.4. בכפוף לקבלת אישורו של הזוכה ברכב הפרס, תהיה עורכת ההגרלה רשאית לסקר ו/או לצלם ו/או לפרסם באמצעי התקשורת השונים ובאתר האינטרנט שלה את דבר זכייתו של הזוכה ברכב הפרס לרבות שמו של הזוכה ותמונתו.

10.5. היה ולא יעלה בידי עורכת ההגרלה על ההגרלה לאתר את הזוכה בהגרלה במשך 30 ימים מיום עריכת ההגרלה או במקרה שבו יסרב הזוכה בהגרלה לממש את קבלת הפרס או במידה ולא ישתף פעולה עם עורכת ההגרלה לצורך ביצוע העברת הבעלות ברכב הפרס במשרד הרישוי ותשלום המיסים ו/או ההיטלים בגין הזכייה כאמור לעיל, תבוטל זכייתו של הזוכה בהגרלה על ידי המפקח ותתקיים באופן מיידי הגרלה חוזרת במסגרתה יוגרל זוכה חדש.

10.6. לאחר איתור הזוכה באמצעות שיחת טלפון ו/או הודעת דואר אלקטרוני הודעת טקסט במסרון/ווצאפ, מתחייב הזוכה להגיע למיקום במועד שתורה לו עורכת ההגרלה ולחתום על הצהרת זוכה בנוסח המופיע כנספח א' לתקנון ולמסור לעורכת ההגרלה צילום תעודת זהות שלו ואסמכתא המעידה על היותו המחזיק של כרטיס ההגרלה הזוכה.

10.7. לזוכה בהגרלה לא תהיה האפשרות להמחות את זכותו כזוכה בפרס לצד ג' אחר כלשהו.

10.8. המשתתף בהגרלה מצהיר ומאשר כי ידוע לו שרכב הפרס אינו ניתן להמרה בכסף.

10.9. האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד.

10.10. עורכת ההגרלה לא תישא באחריות כלשהי בשל אי מימוש הפרס בגין סיבות או נסיבות התלויות, במישרין ו/או בעקיפין בזוכה בהגרלה.

10.11. למען הסר ספק מובהר כי, מסירת רכב הפרס לזוכה כפופה לאמור בסע' 9.4 לעיל וכי הזכייה ברכב הפרס כפופה לתקנות מס הכנסה ולפקודת מס הכנסה ולסעיפים הרלוונטיים לעניין זכיה בהגרלה.

10.12. מובהר כי קבלת הפרס מותנית בעמידת הזוכה בכל ההתחייבויות כאמור בתקנון זה ובסעיף זה בפרט.

10.13. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת ההגרלה או המפקח יהיו רשאים שלא לאפשר את מימוש הפרס על ידי מי שזכה בו במעשה עבירה ו/או כתוצאה ממעשה העומד בניגוד להוראות הדין.

10.14. הזוכה בהגרלה מאשר כי ידוע לו שרכב הפרס הנו רכב אספנות משומש וכי הוא יימסר לזוכה בהגרלה במצבו הפיזי והמכני הקיים (AS-IS).

11. כללי:

11.1 המשתתף או הרוצה להשתתף בהגרלה מצהיר ומאשר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו והוא מאשר כי כל הוראות התקנון חלות עליו ויחייבו אותו בכל דבר ועניין.

11.2 תקנון זה כפוף להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלה שניתן לעורכת ההגרלה על ידי מנכ"ל משרד האוצר ביום 06/02/2022, בהתאם להסמכתו על ידי שר האוצר ולא יערכו בו שינויים.

נספח א׳ – הצהרת הזוכה

אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ מאשר/ת ומצהיר/ה בזאת כי קיבלתי את רכב הפרס בו זכיתי בהגרלה שנערכה על-ידי אנימלס ע"ר שמספרה: 580242808 (להלן: "עורכת ההגרלה").

1. הריני מאשר/ת כי ידוע לי שרכב הפרס הינו רכב אספנות משומש וכי הוא מוענק לי, על ידי עורכת ההגרלה ובהתאם לתקנון ההגרלה, מתוקף זכייתי בהגרלה במצבו הפיזי והמכני הקיים (AS-IS) כשהוא נקי מכל עיקול ו/או שיעבוד.

2. הריני מאשר/ת או לא מאשר/ת [*מחק את המיותר] לעורכת ההגרלה לצלם את טקס הענקת רכב הפרס ולפרסם זכייתי בהגרלה ואת צילומי טקס הענקת הפרס באמצעי הפרסום שייבחרו ע"י עורכת ההגרלה.

3. הריני לאשר כי, בכפוף למתן הסכמתי לצילום כמפורט לעיל, תהיה עורכת ההגרלה רשאית אך לא חייבת, לעשות שימוש בחומר הצילומי שיעמוד לרשותה בתום הצילומים ולפרסמו וכי אני לא אהיה זכאי/ת לתשלום או לקבלת תמורה כלשהי עבור הצילומים או הפרסום.

4. הריני מצהיר/ה ומאשר/ת כדלקמן:

א. אינני עובד/ת או מנהל/ת או ו/או שלוח/ה של עורכת ההגרלה ובנוסף אינני בן/בת משפחה של כל אחד מאלה.

ב. אינני עובד/ת ו/או מנהל/ת ו/או שותף/ה ו/או שלוח/ה של המפקח, אינני עובד/ת במשרד המפקח ואינני בן/בת משפחה של כל אחד מאלה.

ג. אינני עובד/ת ו/או מנהל/ת ו/או שותף/ה של כל גורם שעזר לעורכת ההגרלה בכל הקשור לעריכת ההגרלה לרבות, תורם הרכב, יועצים, פרסומאים, עורכי הדין ורואה החשבון שהועסקו על ידי עורכת ההגרלה ואינני בן/בת משפחה של כל אחד מאלה.

5. הנני מצהיר/ה כי הצהרתי זו ניתנה מרצוני החופשי ואני חותם/ת עליה לאחר שניתנה לי הזדמנות לעיין בתקנון ההגרלה.

ולראייה באתי על החתום:

ביום: __________________________

_______________________

שם פרטי ומשפחה

_____________________

מספר ת.ז.

_________________

חתימה